ENEZ BELEDİYESİ 2022 YILI BİYOSİDAL ÜRÜN ALIM İLANI

23.02.2022 08:59

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

 

İlanSüresi                            :7

YasalKapsam                                  : 13b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet:   1.adım..... 436.830,00

OrtakAlım                                     :Hayır

SınırDeğer                                     : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşitveya bu değerin altında

E-İhale                                             :Hayır


ENEZ BELEDİYESİ 2022 YILI BİYO SİDAL ÜRÜN ALIMI

ENEZ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ

 

Enez Belediyesi 2022 Yılı Biyosidal Ürün Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhaleKayıtNumarası                                     :2022/140309

1-İdarenin

a)Adresi                                                          : GAZİÖ MERBEY MAHALLESİ YUNUS GAZİ SO KAK 3 22700ENEZ/EDİRNE

b) Telefon vefaksnumarası                            : 2848116009 -2848116151

c)ElektronikPostaAdresi                               : enezfenisleri@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi(varsa)

 

2- İhale konusumalın

a) Niteliği, türüvemiktarı                                : Uçkun Sivrisinek İlacı 600 Litre, Karasinek İlacı 200 Kilogram/Litre, Genel Haşere İlacı50

Litre, Larva İlacı 200 Litre

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslimyeri                                                  : Enez Belediyesi 'ne Ait Malzeme DeposunaAlınacaktır.

c)Teslimtarihi                                                 : Sözleşme imzalandıktan sonra ihalesi yapılan 200 LİTRE LARVA İLACI, 5 (beş) takvim günü içerisinde ve 600 LİTRE UÇKUN SİVRİSİNEK İLACI, 200 KİLO KARASİNEK İLACI, 50 LİTRE GENELHAŞERE İLACI 60 (altmış ) takvim günü içerisinde idare tarafından belirilen zamanlarda Enez Belediyesi'ne ait malzeme deposuna teslimedilecektir

 

3-  İhalenin

a)Yapılacağı yer                                              : ENEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TO PLANTI SALONU

b) Tarihivesaati                                             : 01.03.2022 -14:30

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

      İhaleye katılma şartları ve istenilenbelgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin,  ruhsat  veya  faaliyet  belgesi  veya belgeler:

İstekli firmalar teklif ettikleri biyosidal ürünlere ait güvenlik bilgi formunu (msds)

 

Ruhsat sahibi, üretic, ithalatçı veya Türkiye distribitörü firmadan düzenlenmiş satıcı firmaya verilen 2022 yılı satış yetki belgesini Sağlık Bakanlığı ruhsat ve etiket örneği belgesini

 

      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterenbelgeler,

      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi,

        Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayanyabancıisteklilertarafındanise,ilgiliülkemevzuatı dikkatealınarak,belirtilenhususlarailişkingereklibelgelersunulur.

      Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu.

      Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

       Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

       Mesleki ve Te knik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerekenkriterler:

      Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösterenbelgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veyabelgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösterenbelge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge  veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.  İsteklinin  imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsikedilir.

a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicilbelgesi

 

b)İsteklininüyesiolduğumeslekodasıtarafındanistekliadınadüzenlenenkapasiteraporu


c)İsteklininkayıtlıolduğumeslekodasıtarafındanistekliadınadüzenlelnenimalat yeterlilikbelgesi

 

ç) isteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

 

d)   İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca  düzenlenen  ve  isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterenbelgeler

istekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir

 

 

        

      Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgilibelgeler:

 

İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler

 

       İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede  belirtilen aşağıdakibelgeler:

İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı

uygulanacaktır.

 

7. İhale dokümanınıngörülmesi:

      İhale dokümanı, idarenin adresindegörülebilir.

      İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarakindirmeleri zorunludur.

 

8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ENEZ BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİNE adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese  iadeli  taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmeimzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvimgünüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.

 

13. Bu ihalede elektronik eksiltmeyapılmayacaktır.

 

14.Diğerhususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Diğer Duyurular