22 Şubat 2024 Perşembe

ENEZ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARIN YIKIM İŞİ İHALESİ

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

 

İlan Süresi                                               : 7

Yasal Kapsam                                         : 13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet             : 1. adım ... - 1.727.489,00 Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 29.028.453,30 İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet               : 1. adım ... - 580.569.066,00 Ortak Alım                                              : Hayır

Sınır Değer                                              : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar

 

 
 

E-İhale                                                     : Evet

 

ENEZ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARIN YIKIM İŞİ E NEZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Enez Belediyesi Sınırları İçerisinde İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Yıkım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                    : 2023/1032279

 1. İdarenin
 1. Adı                                                                 : ENEZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 2. Adresi                                                            : GAZİÖMERBEY MAHALLESİ YUNUS GAZİ SOKAK 3 22700 ENEZ/EDİRNE
 3. Telefon ve faks numarası                                : 2848116009 - 2848116151

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

 1. İhale konusu yapım işinin
 1. Adı                                                                 : Enez Belediyesi Sınırları İçerisinde İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Yıkım İşi
 2. Niteliği, türü ve miktarı                                   : 43 Adet Bina

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı/teslim edileceği yer                         : Enez Belediyesi İmar Sınırları İçerisi

ç) Süresi/teslim tarihi                                          : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 1. İşe başlama tarihi                                           : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 1. İhalenin
 1. İhale (son teklif verme) tarih ve saati              : 10.10.2023 - 10:00

 

 1. İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
 

: Enez Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   1. vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
    1. kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
   2. ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   1. konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   2. kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  1. ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

  1. ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

  1. ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
   1. ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

Her türlü Yapı, Bina vb.yıkım işleri benzer iş kabul edilecektir .İstekliler yeterlilik bilgiler tablosunda iş deneyim belgesi beyan etmek zorundadır. Sunmayanların teklifi değerlendirme dışı bırkılacaktır.

 

   1. işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 

 1. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

 1. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.